//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Адвокатське Бюро

ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

17 червня набудуть чинності положення Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Необхідно зазначити, що протягом року з дня набрання чинності цього Закону, ТОВ і ТДВ зможуть привести свої Статути у відповідність до нового Закону та безкоштовно провести держану реєстрацію відповідних змін. Але протягом цього року, положення старого Статуту будуть вважатися чиними.

Основні нововведення Закону “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”:

– законом передбачено скасування максимальної кількості учасників в Товаристві;

– запровадження корпоративних договорів: такі договори можуть передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає;

– можливість видачі безвідкличної довіреності;

– відомості про статутний капітал, місцезнаходження та учасників Товариства не підлягають обов‘язковому закріпленню в статуті. Відповідно до нового Закону, передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі.

– учасники зобов’язані сформувати статутний капітал Товариства у повному обсязі протягом 6 місяців з дня державної реєстрації Товариства.

– вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, яка затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства, така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

– нововведення щодо виходу учасника з Товариства: учасник, який володіє часткою що не перевищує 50% статутного капіталу Товариства, може у будь-який час вийти з товариства, а учасник, який володіє часткою що перевищує 50% статутного капіталу Товариства, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

– запровадження механізму виплати дивідентів.

– введення механізму заочного голосування надає учаснику Товариства можливість взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

– рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. В такому випадку, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

– при обранні на посаду посадова особа Товариства зобов‘язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб.

– річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року.

– статутом Товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій.

– надання учасникам Товариства можливість передбачити в статуті створення наглядової ради.

– встановлюються правила про значні правочини і правочини із заінтересованістю.

– встановлення правила про правочини із заінтересованісю.

– встановленно перелік документів які Товариство зобов’язане зберігати протягом всього строку діяльності, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства:

протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

статут товариства та зміни до статуту;

протоколи загальних зборів учасників;

документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

річну фінансову звітність;

документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;

інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; документи, що підтверджують права товариства на майно;

документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Подібні новини

Leave us a reply