//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Kształtowanie cen transferowych | Адвокатське Бюро

Od momentu przyjęcia i wejścia w życie nowych dla ukraińskich podatników zasad dotyczących kształtowania cen transferowych minęło ponad trzy lata. W tym czasie stopniowo ukształtowało się zrozumienie zasad stosowania nowych przepisów w praktyce. Państwowy Urząd Skarbowy Ukrainy prowadzi aktywną działalność informacyjną w celu rozwiązania wątpliwości wynikających ze stosowania nowych przepisów w zakresie cen transferowych: zostały zorganizowane konferencje i okrągłe stoły ze środowiskiem biznesu, publikuje się listy i wyjaśnienia uwag w sprawie stosowania niektórych ustępów artykułu 39 Kodeksu Podatkowego Ukrainy.

Przy opracowywaniu nowych przepisów dotyczących kształtowania cen transferowych zastosowano zasady opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGR) oraz praktyka stosowania przepisów dotyczących kształtowania cen transferowych innych krajów. Należy zauważyć, że obecnie ukraińskie organy podatkowe prowadzą aktywną wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi w ramach zawartych umów oraz w trakcie konferencji międzynarodowych i okrągłych stołów w sprawie stosowania przepisów dotyczących kształtowania cen transferowych, realizacji kontroli skarbowej oraz zawierania umów w kwestii kształtowania cen.

Oczywistym jest, że na rozwój ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie kształtowania cen transferowych znaczący wpływ wywierają zmiany podejścia do pewnych zagadnień dotyczących kształtowania cen transferowych w praktyce światowej. W szczególności, zmiany Wytycznych w zakresie kształtowania cen transferowych oraz innych przepisów regulujących OWGR, które stanowią podstawę kształtowania cen transferowych w krajach OWGR, przyciągają uwagę ukraińskich Urzędów Skarbowych. Obecnie możemy powiedzieć, że zmiany w praktyce światowej w przyszłości będą czynnikiem wprowadzenia pewnych zmian w ukraińskim ustawodawstwa podatkowego.

Ponadto, na początku 2013 roku OWGR opublikowała plan przeciwdziałania zmniejszenia podstawy opodatkowania i ukrycia dochodów (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Raport zawierał również pewne obszary międzynarodowego prawa w celu zmniejszenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatków, odprowadzanych do budżetu państwa. Powyższe pytania stanowią przedmiot spotkań szefów państw i ministrów finansów, a także przedmiot wielu dyskusji przy okrągłych stołach organizowanych przez ukraińskie instytucje skarbowe w celu wymiany doświadczeń w ramach wdrożenia ustawy o kształtowania cenach transferowych.

Mimo podobieństwa ukraińskich przepisów dotyczących kształtowania cen transferowych i Wytycznych OWGR, ukraińskie przepisy mają pewną specyfikę, a w niektórych wypadkach radykalnie odbiegają od praktyki międzynarodowej. Dlatego podatnicy, międzynarodowe firmy, powinny zwracać szczególną uwagę na zgodność globalnej polityki kształtowania cen transferowych z przepisami prawa podatkowego Ukrainy.

Doświadczenie AK „Wołoszyn i Partnerzy”

AK „Wołoszyn i Partnerzy” zatrudnia specjalistów, którzy specjalizują się w różnych kwestiach stosowania cen transferowych. W ciągu ostatnich kilku lat, pracownicy AK „Wołoszyn i Partnerzy” z powodzeniem zrealizowali projekty w zakresie kształtowania cen transferowych dla różnych gałęzi przemysłu.

Jak możemy pomóc?

Usługi AK „Wołoszyn i Partnerzy” w kwestach kształtowania cen transferowych obejmują, w tym:

  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kształtowania cen transferowych z uzasadnieniem stosowanej metodologii oraz wykonaniem analizy zgodności aktualnych cen monitorowanych transakcji z poziomem rynkowym;
  • Diagnostyka ryzyka kształtowania cen transferowych oraz opracowanie zaleceń w celu poprawy istniejącej w spółce polityki kształtowania cen, w tym poprzez reorganizację produkcyjno-dystrybucyjnej struktury dostaw, zmianę podejścia do kształtowania cen;
  • Uzasadnienie zastosowanej metodologii oraz wykonanie analizy zgodności aktualnych cen monitorowanych transakcji z poziomem rynkowym;
  • Doradztwo w zakresie strukturyzacji wewnątrzgrupowych transakcji na zasadach zgodności cen rynkowych, zwłaszcza w trakcie przeniesienia praw własności intelektualnej, realizacji transakcji finansowych;
  • Pomoc dla firm międzynarodowych w dostosowywaniu polityki globalnej w zakresie wymagań dotyczących kształtowania cen transferowych do wymagań ukraińskiego ustawodawstwa. Opracowanie i wspieranie powstania struktur handlowych i zamówień;
  • Opracowanie zaleceń dotyczących opracowania funkcji kształtowania cen transferowych w firmie oraz procesu skutecznej współpracy pomiędzy właściwymi służbami firmy w ramach prac, skierowanych na przestrzeganie przepisów dotyczących kształtowania cen transferowych;
  • Doradztwo w zakresie opracowania metodologii kształtowania cen transferowych usług i modelu kosztowego;
  • Opracowanie procesów biznesowych oraz systemu wewnętrznego monitoringu w celu realizacji polityki kształtowania cen transferowych;
  • Pomoc w rozwiązaniu sporów w wyniku kontroli skarbowej w zakresie kształtowania cen.